Oferta Obszary naszej działalności


Inwentaryzacje przyrodnicze

Są to różnego typu usługi związane z określeniem faktycznego stanu siedlisk, populacji gatunków, walorów danego obszaru itp. Rzetelna inwentaryzacja jest jednym z podstawowych narzędzi do przeprowadzenia analizy poprzedzającej planowanie inwestycji, np. mogącej mieć negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Jest podstawą do określenia rodzaju tego wpływu, jego skali i możliwości jego zapobiegania lub złagodzenia. Inwentaryzacja przyrodnicza jest również niezbędna do waloryzacji obszarów związanej z planami zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań itp., niezbędnych do właściwego przeznaczenia ich funkcji w gospodarce przestrzennej gminy czy innej jednostki administracyjnej. Wyniki inwentaryzacji powinny być także podstawą do określenia stanu "zerowego" siedlisk, populacji poszczególnych gatunków itp. w monitoringu obszarów chronionych, gatunków i siedlisk, terenów podlegających przemianom w trakcie realizacji inwestycji czy jej późniejszej eksploatacji. Podstawowymi usługami, które proponujemy w tym zakresie są:

  • inwentaryzacje wszystkich elementów przyrodniczych poprzedzające planowaną inwestycję, niezbędne do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportów, monitoringów itp.
  • inwentaryzacje wskazanych gatunków, siedlisk, określonych obszarów wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz,
  • screeningi – wstępna inwentaryzacja przyrodnicza poprzedzająca wybór lokalizacji przedsięwzięcia, wstępna ocena jego wpływu na środowisko przyrodnicze itp.,
  • inwentaryzacje niezbędne do sporządzenia planów ochrony, planów zadań ochronnych obszarów chronionych,
  • inwentaryzacje obszarów proponowanych do objęcia ochroną,
  • inwentaryzacje ornitologiczne, chiropterologiczne budynków przeznaczonych do remontów, termomodernizacji itp,
  • inwentaryzacje terenów zielonych, inwentaryzacje drzew i krzewów terenów przeznaczonych pod inwestycje, do wycinki itp.,
  • operaty dendrologiczne zawierające spis, lokalizację, opis stanu poszczególnych drzew itp.,
  • inwentaryzacje obszarów i obiektów chronionych, aktualizacje list pomników przyrody itp.,