Oferta Obszary naszej działalności


Inwentaryzacje przyrodnicze

Są to różnego typu usługi związane z określeniem faktycznego stanu siedlisk, populacji gatunków, walorów danego obszaru itp. Rzetelna inwentaryzacja jest jednym z podstawowych narzędzi do przeprowadzenia analizy poprzedzającej planowanie inwestycji, np. mogącej mieć negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Jest podstawą do określenia rodzaju tego wpływu, jego skali i możliwości jego zapobiegania lub złagodzenia. Inwentaryzacja przyrodnicza jest również niezbędna do waloryzacji obszarów związanej z planami zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań itp., niezbędnych do właściwego przeznaczenia ich funkcji w gospodarce przestrzennej gminy czy innej jednostki administracyjnej. Wyniki inwentaryzacji powinny być także podstawą do określenia stanu "zerowego" siedlisk, populacji poszczególnych gatunków itp. w monitoringu obszarów chronionych, gatunków i siedlisk, terenów podlegających przemianom w trakcie realizacji inwestycji czy jej późniejszej eksploatacji. Podstawowymi usługami, które proponujemy w tym zakresie są:

 • inwentaryzacje wszystkich elementów przyrodniczych poprzedzające planowaną inwestycję, niezbędne do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportów, monitoringów itp.
 • inwentaryzacje wskazanych gatunków, siedlisk, określonych obszarów wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz,
 • screeningi – wstępna inwentaryzacja przyrodnicza poprzedzająca wybór lokalizacji przedsięwzięcia, wstępna ocena jego wpływu na środowisko przyrodnicze itp.,
 • inwentaryzacje niezbędne do sporządzenia planów ochrony, planów zadań ochronnych obszarów chronionych,
 • inwentaryzacje obszarów proponowanych do objęcia ochroną,
 • inwentaryzacje ornitologiczne, chiropterologiczne budynków przeznaczonych do remontów, termomodernizacji itp,
 • inwentaryzacje terenów zielonych, inwentaryzacje drzew i krzewów terenów przeznaczonych pod inwestycje, do wycinki itp.,
 • operaty dendrologiczne zawierające spis, lokalizację, opis stanu poszczególnych drzew itp.,
 • inwentaryzacje obszarów i obiektów chronionych, aktualizacje list pomników przyrody itp.,

Monitoring przyrodniczy

Aby móc obiektywnie stwierdzić jak zmienia się środowisko przyrodnicze należy je obserwować regularnie i wg. tych samych i wcześniej przyjętych zasad.

Tylko takie podejście może zagwarantować nam poprawną odpowiedz na pytanie czy stan środowiska jest dobry, lepszy czy też zły, gorszy.

Są różne prowadzenia monitoringów przyrodniczych. Z ich pomocą można np. stwierdzić czy sposób ochrony danego obszaru, gatunku czy siedliska przynosi pożądany skutek, czy zastosowane działania minimalizujące negatywne oddziaływanie jakiejś inwestycji właściwie funkcjonują, czy na danym obszarze można zlokalizować dany rodzaj inwestycji itp.

W ramach usług związanych z monitoringiem przyrodniczym proponujemy:

 • monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne planowanych farm wiatrowych (przedinwestycyjne),
 • monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne poinwestycyjne,
 • monitoringi gatunków, siedlisk na wskazanych obszarach, obszarach chronionych, Natura 2000 itp.,
 • monitoringi funkcjonowania przejść dla zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogowych, kolejowych),
 • monitoringi śmiertelności zwierząt przy inwestycjach liniowych,
 • monitoringi szlaków migracji zwierząt.

Nadzory przyrodnicze

Niektóre rodzaje inwestycji wymagają od inwestora podjęcia szczególnych działań związanych z ochroną przyrody. Wymagania te zazwyczaj określają decyzje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska uzgodnione w procesie pozyskiwania odpowiednich pozwoleń na realizację określonego przedsięwzięcia. Nakładają one na inwestora konieczność zatrudnienia specjalisty wybranej dziedziny do nadzoru nad wykonaniem całości inwestycji lub jakiegoś jej etapu.

Nasza firma wykonuje tego typu usługi w zakresie:

 • nadzór herpetologiczny przy budowach, remontach dróg, zbiorników wodnych itp...
 • budowa i obsługa płotków herpetologicznych,
 • nadzór herpetologiczny przy likwidacji zbiorników wodnych, przenoszenie płazów do nowych zbiorników itp.,
 • nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny przy pracach termomodernizacyjnych i remontach budynków,
 • nadzór ornitologiczny przy wycinkach drzew,
 • nadzór botanika przy zabezpieczaniu stanowisk gatunków chronionych, siedlisk wrażliwych, przesadzaniu osobników na inne powierzchnie itp.
 • nadzór chiropterologiczny przy remontach strychów, poddaszy, piwnic, schronów itp..
 • nadzór nad wykonaniem kompensat przyrodniczych.

Plany ochrony, plany zadań ochronnych

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody niektóre z form obszarowej ochrony wymagają opracowania planu ochrony lub planu zadań ochronnych. Dotyczy to rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Ustanawiane na 10 – 20 lat muszą uwzględniać 5 podstawowych elementów:

 • charakterystykę i ocenę stanu przyrody;
 • identyfikację i ocenę istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
 • analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
 • charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego.

Oferowane przez nas usługi w tym zakresie obejmują zarówno niektóre etapy procesu powstawania planu lub całość czyli od opracowania dokumentacji, poprzez analizę stanu, koncepcję zadań ochronnych, uzgodnienia i konsultacje społeczne aż do zatwierdzenia Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.


Ekofizjografie, studia uwarunkowań itp.

Właściwe planowanie przestrzenne ma na celu zrównoważony rozwój kraju, regionu, powiatu, gminy czy miasta, z punktu widzenia logicznego użytkowania przestrzeni i środowiska oraz zapewnienia warunków rozwoju społecznego i gospodarczego. Racjonalne przekształcanie i zagospodarowywanie struktur przestrzennych musi więc uwzględniać wszystkie uwarunkowania: przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i kulturowe obszaru będącego przedmiotem tego planu. Aby móc uwzględnić uwarunkowania przyrodnicze trzeba mieć pełną wiedzę na ich temat i rozumieć procesy mogące mieć wpływ na ich kształtowanie się w przyszłości. W tym może pomóc nasze doradztwo zarówno na poziomie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy czy też strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uchwalanego studium czy planu.

Podstawowym opracowaniem diagnozującym stan środowiska przyrodniczego w ramach ww. dokumentów jest tzw. opracowanie ekofizjograficzne, w którego zakres wchodzi:

 • rozpoznanie i charakterystyka stanu oraz funkcjonowania środowiska;
 • diagnoza stanu funkcjonowania środowiska;
 • określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze;
 • ocena przydatności środowiska, polegająca na określeniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru.

Analizy, ekspertyzy, opinie

Pod tym hasłem kryje się wiele typów usług, których nie da się przypisać do pozostałych kategorii. Często są to zlecenia o charakterze interwencyjnym, incydentalnym, które wymagają wiedzy przyrodniczej i szybkiego działania w związku z zaistniałą dynamiczną sytuacją lub wymaganą procedurą administracyjną, np.:

 • wnioski o pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów z niezbędną dokumentacją,
 • szacunkowe wyceny związane z opłatami za wycinkę drzew i krzewów pod inwestycję,
 • dodatkowe ekspertyzy, które mogą być wymagane w związku z planowaną bądź nieplanowaną wycinką drzew: ekspertyza ornitologiczna, ekspertyza entomologiczna, ekspertyza chiropterologiczna, ekspertyza dendrologiczna, ogólna ocena przyrodnicza itp.
 • ekspertyzy na potrzeby planów zadań ochronnych, planów ochrony itp.

Projekty czynnej ochrony przyrody

Odtwarzanie siedlisk, introdukcje, reintrodukcje, wspomaganie rozrodu, przesiedlanie, przesadzanie, zasilanie populacji, renaturalizacja, odtwarzanie i utrzymywanie korytarzy migracyjnych to tylko niektóre ze sposobów prowadzenia czynnej ochrony przyrody.

W każdym z nich jesteśmy w stanie pomóc, zarówno merytorycznie jak i fizycznie. Oferta jest skierowana do instytucji realizujących podobne projekty, takich jak Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, parki krajobrazowe czy ekologiczne organizacje pozarządowe.